Foreningens første vedtægter er på fire sider, her side 1. Se de andre tre sider under galleri.

Foreningens første vedtægter er på fire sider, her side 1. Se de andre tre sider under galleri.

Følgende tekst er udarbejdet i anledning af 60-års jubilæet:

Historiske rids over udviklingen i Haveforeningen Storaaen 1958:

Før Haveforeningen Storaaen 1958 så dagens lys for 60 år siden, havde der været forud-gående kontakter mellem Stadsingeniørens Kontor og den daværende formand for Koloni-haveforbundets Holstebrokreds. Det endelige matrikelkort afleveredes i september 1958 og prisen for hele Haveforeningen udgjorde ifølge skødet 47.916 kr.

Der blev afholdt stiftende generalforsamling d. 6. juni 1958 og landinspektør Aksel Kjær, der havde været blandt initiativtagerne, valgtes til formand. Kontingentet vedtoges til 10 kr. årligt og der skulle yderligere erlægges 20 kr. i afdrag og renter årligt på købet af forening-ens jorder. Det vedtoges at købe yderligere 10 jordlodder (Irisvej) samme efterår.

Forinden blev der ført langvarige forhandlinger med Kolonihaveforbundet og Landbrugsmi-nisteriet, hvor bestyrelsen blev tvunget til at skrive under på en servitut, der omhandlede livsvarigt medlemskab af Kolonihaveforbundet inden skødet kunne skrives endeligt under.

Formålet med kolonihaveforeningen var at haveejere kunne få et fristed til at dyrke grønt-sager og dermed lette på familiens budget i efterkrigstidens vanskelige økonomiske tider. Frisk luft og rekreation for familier, der oftest boede i små, trange lejligheder var endnu et argument. Motiverne til oprettelsen af haveforeningen var således de samme, som om-kring århundredskiftet i kølvandet på industrialiseringen.

I 1962 gik Haveforeningen i gang med dræning. Arbejdet udførtes af haveforeningens medlemmer under vejledning af dræningsmester A. P. Olesen.  

Vandforsyning blev endelig en realitet i 1970 og efter flere års forhandlinger med kommu-nen etableredes i 1974 elektricitet.

Ophold i haveforeningen om sommeren muliggjordes fra sidste halvdel af 90´erne ved til-slutning til siveanlæg til spildevand fra toilet, bad og køkkenafløb. I 2009 afløstes denne løsning af tilslutning til det kommunale spildevandsnet.

Først i årtusindet blev el-nettet renoveret af Vestforsyning, som fremover står for vedlige-holdelsen.

I 2008 vedtog Holstebro Kommune en lokalplan for området, hvilket betød, at der nu var helt klare retningslinjer for størrelsen af bebyggelserne i kolonien.

I 2009 kobledes haveforeningen til det lokale rensningsanlæg - for den nette sum af 30.000 kroner pr. matrikel. Men egen kloakering er så afgjort at foretrække til fordel for de tidligere kloakmiler. Største omkostning - udover etablering - blev dyrere vand grundet vandafledningsafgiften.  

Nye tider i foreningen markeres gennem etablering af egen hjemmeside med mulighed for digital kommunikation medlemmerne imellem. Ligeledes indførtes en årligt tilbagevendende arbejdsdag til vedligeholdelse af området. Alt foregår omkring foreningens store telt, der er slået op til lejligheden. Og der arrangeres fællesspisning for deltagerne.

Haveforeningen har endvidere fået etableret en ”affalds-ø” mhp sortering af affald og med informationstavle til såvel intern, som ekstern, kommunikation. Vejbump har været nød-vendige tiltag af hensyn til at regulere den øgede trafik, hvilket også ses af, at mange have nu har parkeringsmulighed for op til to biler ad gangen.

Med generalforsamlingen i 2017 blev det legaliseret at holde høns til eget forbrug - dog undtaget haner.

Haveforeningen og det tilstødende engområde ud mod ringvejen er et meget benyttet re-kreativt område for Holstebros borgere til motionering, spadsereture, fiskeri, kanosejlads og hundeluftning. Sidstnævnte har gjort opsætning af hundespande nødvendige.

Generelt må det siges, at ”Haveforeningen Storaaen 1958” indtager en naturlig og velinte-greret plads i lokalområdet. En ”lomme” i udkanten af byens centrum.

Kurt Thrue 

fmd. f. ”Haveforeningen Storaaen 1958”

Havekoloniens formænd fra foreningens start

 

Jun. 1958 – mar. 1961       Aksel Kjær

 

Mar. 1961 – mar.1963       Chr. Dyrmose

 

Mar. 1963 – feb. 1974       Jens Thomsen

 

Feb. 1974 – mar. 1976       Kurt Nielsen

 

Mar. 1976 – mar. 1981      Volmer Nielsen

 

Mar. 1981 – feb. 1999       Henry Philipp

 

Feb. 1999 – okt. 1999        Peter Rose

 

Okt. 1999 – jun. 2001        Henry Philipp

 

Jun. 2001 – feb. 2003         Orla Krogh

 

Feb. 2003 – apr. 2003        Henry Philipp

 

Apr. 2003 – feb. 2004        Hans Gammelgaard

 

Feb. 2004 – feb. 2009        Knud Nielsen

 

Feb. 2009 – feb. 2011        Bent Martinsen

 

Feb. 2011 -                                Kurt Thrue