Foreningens første vedtægter er på fire sider, her side 1. Se de andre tre sider under galleri.

Foreningens første vedtægter er på fire sider, her side 1. Se de andre tre sider under galleri.

Følgende tekst er udarbejdet i anledning af 60-års jubilæet:

Historiske rids over udviklingen i Haveforeningen Storaaen 1958:

Før Haveforeningen Storaaen 1958 så dagens lys, havde der været forud-gående kontakter mellem Stadsingeniørens Kontor og den daværende formand for Kolonihaveforbundets Holstebrokreds. Det endelige matrikelkort afleveredes i september 1958 og prisen for hele Haveforeningen udgjorde ifølge skødet 47.916 kr.

Der blev afholdt stiftende generalforsamling d. 6. juni 1958 og landinspektør Aksel Kjær, der havde været blandt initiativtagerne, valgtes til formand. Kontingentet vedtoges til 10 kr. årligt og der skulle yderligere erlægges 20 kr. i afdrag og renter årligt på købet af foreningens jorder. Det vedtoges at købe yderligere 10 jordlodder (Irisvej) samme efterår.

Forinden blev der ført langvarige forhandlinger med Kolonihaveforbundet og Landbrugsministeriet, hvor bestyrelsen blev tvunget til at skrive under på en servitut, der omhandlede livsvarigt medlemskab af Kolonihaveforbundet inden skødet kunne skrives endeligt under.

Formålet med kolonihaveforeningen var at haveejere kunne få et fristed til at dyrke grøntsager og dermed lette på familiens budget i efterkrigstidens vanskelige økonomiske tider. Frisk luft og rekreation for familier, der oftest boede i små, trange lejligheder var endnu et argument. Motiverne til oprettelsen af haveforeningen var således de samme, som omkring århundredskiftet i kølvandet på industrialiseringen.

I 1962 gik Haveforeningen i gang med dræning. Arbejdet udførtes af haveforeningens medlemmer under vejledning af dræningsmester A. P. Olesen.  

Vandforsyning blev endelig en realitet i 1970 og efter flere års forhandlinger med kommunen etableredes i 1974 elektricitet.

Ophold i haveforeningen om sommeren muliggjordes fra sidste halvdel af 90´erne ved tilslutning til siveanlæg til spildevand fra toilet, bad og køkkenafløb. I 2009 afløstes denne løsning af tilslutning til det kommunale spildevandsnet.

Først i årtusindet blev el-nettet renoveret af Vestforsyning, som fremover står for vedligeholdelsen.

I 2008 vedtog Holstebro Kommune en lokalplan for området, hvilket betød, at der nu var helt klare retningslinjer for størrelsen af bebyggelserne i kolonien.

I 2009 kobledes haveforeningen til det lokale rensningsanlæg - for den nette sum af 30.000 kroner pr. matrikel. Men egen kloakering er så afgjort at foretrække til fordel for de tidligere kloakmiler. Største omkostning - udover etablering - blev dyrere vand grundet vandafledningsafgiften.  

Nye tider i foreningen markeres gennem etablering af egen hjemmeside med mulighed for digital kommunikation medlemmerne imellem. Ligeledes indførtes en årligt tilbagevendende arbejdsdag til vedligeholdelse af området. Alt foregår omkring foreningens store telt, der er slået op til lejligheden. Og der arrangeres fællesspisning for deltagerne.

Haveforeningen har endvidere fået etableret en ”affalds-ø” mhp sortering af affald og med informationstavle til såvel intern, som ekstern, kommunikation.

Med generalforsamlingen i 2017 blev det legaliseret at holde høns til eget forbrug - dog undtaget haner.

Haveforeningen og det tilstødende engområde ud mod ringvejen er et meget benyttet rekreativt område for Holstebros borgere til motionering, spadsereture, fiskeri, kanosejlads og hundeluftning. Sidstnævnte har gjort opsætning af hundespande nødvendige.

Generelt må det siges, at ”Haveforeningen Storaaen 1958” indtager en naturlig og velintegreret plads i lokalområdet. En ”lomme” i udkanten af byens centrum.

Kurt Thrue 

fmd. f. ”Haveforeningen Storaaen 1958”

Havekoloniens formænd fra foreningens start

Jun. 1958 – mar. 1961       Aksel Kjær

Mar. 1961 – mar.1963       Chr. Dyrmose

Mar. 1963 – feb. 1974       Jens Thomsen

Feb. 1974 – mar. 1976       Kurt Nielsen

Mar. 1976 – mar. 1981      Volmer Nielsen

Mar. 1981 – feb. 1999       Henry Philipp

Feb. 1999 – okt. 1999        Peter Rose

Okt. 1999 – jun. 2001        Henry Philipp

Jun. 2001 – feb. 2003         Orla Krogh

Feb. 2003 – apr. 2003        Henry Philipp

Apr. 2003 – feb. 2004        Hans Gammelgaard

Feb. 2004 – feb. 2009        Knud Nielsen

Feb. 2009 – feb. 2011        Bent Martinsen

Feb. 2011 -                                Kurt Thrue