Reglement for Havekolonien Storaaen, 7500 Holstebro

1) Fjernelse af hegn, skelpæle samt andet, der af foreningen er
anbragt/anbringes i havekolonien, er ikke tilladt.

2) Haven skal være renset og i orden 1. juni og fremdeles sommeren igennem. Hækken skal være klippet første gang inden udgangen af juli. Endvidere har medlemmerne pligt til at renholde et areal på ½ meter af vejen langs egen hæk, herunder fjernelse af udvoksede eller nedhængende grene i linje med hegnet.

3) Medlemmerne må ikke have gødning, slagger og andet liggende på fællesarealer, hermed menes veje og langs åbrinken, over 24 timer.

4) Al husdyrhold i haverne er forbudt, dog er hønsehold uden haner tilladt.

5) Hunde luftes i snor.

6) Alle haveejere samt besøgende børn under/og 14 år har fiskeret. Derudover får hver havelod 2 kort til gæstefiskeri. Gæstekortet skal bæres synligt under fiskeri. Det må kun udlånes, når haveejeren er til stede i Haveforeningen Storaaen.

7) Der skal vises hensyn i det hele taget. Unødig støj fra for eks. motorcykler, knallerter og musikanlæg skal undgås. Bestyrelsen og øvrige medlemmer vil naturligvis acceptere lidt god musik ved festlige lejligheder.

8) Haveejere må kun parkere på egen havelod. Dog må gæster på besøg på besøg parkere på haveforeningens fællesområder, men på en sådan måde, at der er fri passge for andre.

9) Der må i Hf. Storaaen ikke henstilles eller opbevares uindregistrerede køretøjer af nogen art, ligesom indregistrerede campingvogne, containere, samt party- og opbevaringstelte kun må opstilles i Hf. Storaaen i en begrænset periode. Ophørsdato skal være kendt og kun med bestyrelsens skriftlige accept.

10) Beplantninger og lignende i skel, etableres/nedtages efter aftale haveejerne imellem. Eventuelle uoverensstemmelser søges løst ejerne imellem, eventuelt bistået af bestyrelsen/ hegnsloven.

11) Bestyrelsen har kun pligt til at behandle klager, som er fremsat skriftligt for  bestyrelsen.

12) Der skal tegnes en brandforsikring på alle huse. Ved handel med haver skal bestyrelsen efter handlen modtage en kopi af forsikringspolicen.

Overtrædelse af ordensreglementet håndhæves efter vedtægterne § 8.4.

Revideret på generalforsamlingen den 24. februar 2020