§ 1 Haveforeningens navn og stiftelse


          1.1       Foreningens navn er Havekolonien Storaaen 1958

                        Foreningens hjemsted er Holstebro Kommune.

          1.2       Foreningen er stiftet juni 1958

          1.3       Postadressen: Hf Storaaen, Have xx, 7500 Holstebro

§ 2 Formål og virke

           2.1.     Foreningen har til formål at administrere og forvalte de kolonihaver, der er oprettet på forenin­gens ejendom, matr. nr. 7B og 7C, Holstebro Købstads Markjorder, Hammerum Herred, på bed­ste måde.

           2.2.     Foreningen skal sikre medlemmernes rettigheder på bedste måde ud fra generalforsamlingens beslutninger og ud fra forpligtelser pålagt foreningen i lokalplanen for området.

           2.3.     Foreningen skal sørge for vedligeholdelse af veje, vandforsyning, elforsyning og renovation. De dertil nødvendige midler kan med bindende virkning pålignes hvert enkelt medlem i kolonien.

§ 3 Medlemmer

          3.1.      Som medlem kan optages myndige personer, der med sin underskrift på købekontrakten forplig­ter sig til at overholde foreningens vedtægter.

          3.2.      Medlemmet skal have fast og lovlig folkeregisteranmeldt bopæl uden for havefore­ningen. Adresseændring skal meddeles formand eller kasserer senest 2 uger efter, at ændringen er sket. 

          3.3.      Ægtefæller og samboende kan kun eje en havelod i foreninger tilsluttet kolonihaveforbundet i Danmark.

          3.4.      Et nyt medlem skal godkendes af en enig bestyrelse og købekontrakten underskrives af forman­den og mindst to bestyrelsesmedlemmer.

          3.5.      Et medlem kan til enhver tid afvises af bestyrelsen uden nærmere begrundelse. En sådan afvis­ning kan dog ankes til afgørelse ved næste ordinære generalforsamling.

          3.6.      Der skal enhver tid forefindes en ajourført medlemsfortegnelse, der indeholder navn og adresse på samtlige valgbare ejere pr. havelod.

§ 4 Hæftelse

                      Medlemmerne hæfter solidarisk for foreningens gældsfor­pligtelser.

§ 5 Indskud

          5.1. Ved optagelse som medlem betales tillige et optagelsesgebyr, hvis størrelse fastsættes af foreningens generalforsamling. Optagelsesgebyret tilbagebetales ikke ved udtræden.

§ 6. Medlemsgebyr

          6.1.      Medlemsgebyr for den enkelte havelod fastsættes af foreningens ordinære generalforsamling ud fra det budget, som fore­ningens bestyrelse har fremlagt generalforsamlingen til godkendelse. Generalforsamlingen kan, i forbindelse med større investeringer vedtaget af generalforsamlin­gen, fastsætte engangsbeløb. Sådanne engangsbe­løb er pligtig pengeydelse sammen med med­lemsgebyret.

           6.2.     Betaling af medlemsgebyr anses for rettidig, når den erlægges senest tre hverdage efter forfaldsda­gen.

          6.3.      Hvis medlemsgebyr eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt retti­digt, opkræver foreningen et af generalforsamlingen fastsat gebyr for hver forsinket indbetaling. Ved vedholdende manglende betaling kan medlemsskabet bringes til ophør ifølge § 8.

§ 7 Ordensbestemmelser og vedligeholdelse af havelodden

          7.1.      Generalforsamlingen fastsætter ordensbestemmelser m.m. som skal være gældende inden for området, og som foreningen gennem sin bestyrelse skal forvalte og administrere.

          7.2.      Medlemmet er pligtig at overholde alle bestemmelser, som foreningens generalforsamling, besty­relse eller offentlige myndigheder pålægger området, ligesom medlemmet er pligtig at overholde de vedtagne ordensregler.

§ 8. Ophævelse af medlemsskab

           8.1.     Andelshaver har ret til at sælge sin havelod i henhold til reglerne i købekontrakten mellem andels­haver og foreningen.

           8.2.     Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve det indgåede medlemsskab, hvis medlemsgeby­ret eller anden pligtig pengey­delse ikke er betalt rettidigt, og medlemmet ikke har betalt restancen senest 14 dage efter, at skriftligt påkrav er afsendt eller overbragt til medlem­mets adresse. 

                       Bestyrelsen kan give henstand til et medlem, som på grund af sygdom eller arbejdsløshed ikke kan betale medlemsgebyret, når anmodningen sker inden betalingsfristens udløb. Henstand kan kun gives ud over tre måneder, hvis bestyrelsen fastsætter betalingsfristen ved skriftlig aftale med det pågældende medlem.

           8.3.     Medlemsskabet og brugsretten til haveloddet er personlig, og derfor kan haven under ingen omstændigheder lejes ud. En andelshaver, der har haft haven i 1 år, har lov til at kort-tids-udlåne sin kolonihave i X antal uger pr. år. Bestyrelsen kan give dispensation til længere perioder. Medlemmet har ansvaret for, at gæsten overholder foreningens regler. Bestyrelsen skal altid underrettes om de navngivne personer, som haven udlånes til. Hvis der gentagne gange træffes personer på et medlems havelod, og medlemmet ikke selv er til stede, er bestyrelsen berettiget til at bortvise de pågældende fra haveloddet. Hvis et medlem ikke overholder reglerne om udlån, kan brugsretten ophæves, hvorefter medlemmet mister sin status som andelshaver.  

            8.4.     Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve det indgåede medlemsskab, hvis medlemmet i væsentlig grad misligholder sin havelod eller groft tilsidesætter bestemmelser, der er pålagt området udefra eller på tilsvarende måde tilsidesætter foreningens til enhver tid gældende ved­tægter og ordensbestemmelser.

          8.5.    Når bygninger på en havelod overtages af en pantekreditor med henblik på fyldestgørelse, bortfalder andelshavers medlemskab fra overtagelsestidspunktet.

            8.6.    Når medlemsskabet i haveforeningen er opsagt eller ophævet, kan det udtrædende medlem frit medtage bebyggelse inklusiv fundering og indbo. Fjernelse skal dog foretages på en sådan måde, at hverken havens anlæg eller det kollektive for­eningsanlæg påføres skade.

           8.7.     Hvis bebyggelsen opfylder gældende forskrifter, har det udtrædende medlem ret til at sælge bebyg­gelsen til den, foreningen godkender til at indtræde som nyt medlem. Denne ret er dog be­tinget af en forudgående vurdering og værdian­sættelse af det, som kan indgå i salget.
   Salg kan ikke betinges af forpligtelse for køber til samtidig at købe indbo og redskaber.
   Værdiansættelse skal finde sted i overensstemmelse med de af Koloniha­veforbundet fastsatte retningslinjer. Efter aftale med Holstebro Kommune kan bebyggelser opført før september 2008 sælges efter de regler, der gjaldt på det tidspunkt.

           8.8.     Salg kan ikke finde sted uden foreningens direkte medvirken.

           8.9.     Har medlemmet ikke inden 4 uger efter medlemsskabets op­sigelse eller ophævelse bortfjernet eller solgt den på havelod­den opførte bebyggelse, eller er salg sket i strid med gældende over­dragelsesregler, kan medlemmet uden yderligere varsel udsættes af havelodden ved en umiddel­bar fogedforretning. Bestyrel­sen be­stemmer herefter, hvem der skal overtage have og bebyg­gelse samt vilkår for over­dragel­sen i overensstemmelse med de af Kolonihaveforbundet fastsatte ­regler.
   Hvis bebyggelsen ikke kan sælges i henhold til vur­derin­gen, er bestyrelsen berettiget til at sælge bedst muligt, evt. ved auktion.
   Foreningen er berettiget til for ethvert krav mod et medlem at søge sig fyldestgjort i den på have­lodden opførte bebyggelse, beplantning med videre, forud for andre kredi­torer.
   Ved afregning til medlemmet kan bestyrelsen fratrække enhver udgift forbundet med medlem­skabets og lejemålets afvikling, herunder advokatomkost­ninger, rets­gebyrer, medlemsres­tan­ce, med mere.
   Når opsigelse eller ophævelse af et medlemskab med til­hørende ejerskab af en havelod har fun­det sted, er pågældende pligtig til at betale alle ydelser vedrørende havelod­den, indtil denne er fraflyttet og ryddeliggjort, ligesom det tidligere medlem har pligt til at vedligeholde haven i samme periode.

         8.10.     Bestyrelsen har intet ansvar over for indtrædende medlemmer, hvis et udtrædende medlem bevidst eller ubevidst har fortiet forhold om pantsætning af den bebyggelse m.v., der overdrages. Bestyrelsen kræver, at det udtrædende medlem fremlægger tingbogsattest vedr. bebyggelsen. 

          8.11.    Medlemmet har ret til at overdrage sin have og medlemskab til slægtninge i ret op- og nedsti­gende linje. Medlemmet har ikke ret til at overdrage til andre.

          8.12     Afgår et medlem ved døden, kan arvingerne overtage haven, hvis bestyrelsen kan godkende overdragelsen, jævnfør som ved normalt havekøb.

           Dog gælder,

          at         en efterlevende ægtefælle har ret til at fortsætte brugsretsaftalen, medmindre foreningen har vægtige grunde til at modsætte sig dette,

          at         en person, med hvem afdøde har levet i ægte­skabs­lignende forhold i mindst 2 år forud for dødsfal­det, skal, medmindre foreningen har vægtige grunde til at modsætte sig det, have samme ret under forudsætning af, at samlivet bestod på tidspunktet for dødsfaldet,

          at         en myndig slægtning i op- og nedstigende linje har ret til at få overdraget lejemålet, hvis pågældende efter bestyrelsens vurdering har deltaget aktivt i pasning og vedligeholdelse af haven og kolonihavehuset. Der skal inden overdragelsen ske vurdering af koloni­have­huset i overensstemmelse med Kolonihaveforbundets vurderingsregler.

                        Bestyrelsen skal påse, at de ovenfor anførte betingelser er opfyldt. 

§ 9 Fællesarbejde

                    Foreningens medlemmer er forpligtet til, efter evne, at medvirke til ren- og vedligeholdelse af veje, stier og andre arealer, der ifølge skødet hører til området, samt ved vedlige­holdelse af for­eningens fælles faciliteter. Medlemmet har endvidere pligt til at holde sin del af vejen uden for egen have.

§ 10 Generalforsamling

          10.1.     Foreningens generalforsamling er foreningens øverste myndighed.

          10.2.     Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i februar eller marts måned med en dagsor­den, der mindst skal indeholde følgende punkter:

                        1) Valg af dirigent og referent

                        2) Beretning

                        3) Årsregnskab med evt. revisionsberetning

                        4) Indkomne forslag

                        5) Godkendelse af budget

                        6) Valg af formand/kasserer

                        7) Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

                        8) Valg af interne revisorer og suppleanter

                        9) (evt.) Valg af ekstern revisor

                        10) Valg af kandidater til vurderingsudvalg

          10.3.   Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når generalforsamlingen eller et flertal af besty­relsens medlemmer med angivelse af dagsorden beslutter det.

          10.4.    Ekstraordinær generalforsamling afholdes endvidere, hvis mindst 33 % af foreningens medlemmer fremsætter skriftligt krav herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden.

           10.5.    Bestyrelsen er i de i stk. 3 og 4 nævnte tilfælde pligtig at indkalde til ekstraordinær generalfor­sam­ling inden 8 dage fra beslutningen eller begæringens modtagelse. Den ekstraordinære gene­ralforsamling skal afholdes tidligst 1 og senest 3 uger efter indkaldelsen.

          10.6.    Når betingelserne for indkaldelse af en ekstraordinær generalforsamling er opfyldt, men bestyrel­sen afviser at indkalde den, indkalder og afholder kredsbestyrelsen generalforsamlingen. De hermed forbundne udgifter afholdes af foreningen.

          10.7.    Beslutning på en ekstraordi­nær ge­neralforsamling kan kun træffes, hvis mindst 4/5 af de medlem­mer, der har begæret generalforsam­lingen, er til stede. Bestemmelserne i stk.10 – 14 gælder også for ekstraordinære generalforsamlinger.

          10.8.    Ordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrel­sen med mindst 30 dages varsel. Ekstraor­dinær generalforsam­ling indkaldes med mindst 7 dages varsel.

          10.9.    Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsam­ling, skal være formanden i hænde senest 1. februar før generalforsamlingens afholdelse. Indkomne forslag skal udsendes til med­lemmerne senest 8 dage før generalforsamlingen. Behandlingen af forslagene forudsætter for­slagsstillers tilstedeværelse.

          10.10. Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem af foreningen samt dennes ægtefælle eller samlever.

          10.11.    Hver havelod har 2 stemmer, uanset om der møder en eller to op fra haveloddet.

          10.12.    Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

          10.13.    Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt flertal af de afgivne stemmer.

                                 Skal der stemmes om forslag til:

                                                ./.         Vedtægtsændring

                                                ./.         Optagelse af kollektive lån

                                                ./.         Ekstraordinære indskud

                                                ./.         Haveforeningens opløsning

kræves dog, at mindst 2/3 af medlemmerne er mødt, og at 2/3 af de afgivne stemmer går ind for forslaget. Er fremmødet ikke tilstrækkeligt stort, men 2/3 af de afgivne stemmer har stemt for forslaget, indkaldes til en ny ge­neralforsamling, som uanset antallet af fremmødte, kan vedtage forslaget med 2/3 af de afgivne stemmer.

          10.14.  Referat fra generalforsamlingen underskrives af dirigenten, referenten samt foreningens formand.

§ 11 Bestyrelsen

           11.1.   Generalforsamlingen vælger blandt foreningens medlemmer en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og til udførelse af general­forsamlingens beslutninger. En opstillet, som er forhindret i at være til stede på generalforsamlingen, kan vælges, såfremt vedkommende har afgivet en skriftlig erklæring herom. Formanden er foreningens repræsentant i Kredsbesty­relsen. Er formanden forhindret kan næstformanden træde til.

          11.2.   Bestyrelsen består af 5 personer, der vælges for en 2-årig periode.

                        Formand og kasserer vælges særskilt, henholdsvis i ulige og lige år. 

                        2 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år og 1 i ulige år. Hvert år vælges der en suppleant til bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

                        Hvert år vælges der en revisor for 2 år og en revisorsuppleant.

          11.3.    Som bestyrelsesmedlem eller suppleant kan kun vælges én repræsentant fra samme havelod, med mindre der er tale om valg til udvalg under bestyrelsen.
   Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder før en valgperiodes udløb, indtræder suppleanten i besty­rel­sen - dog kun for tiden indtil næste generalforsamlings afholdelse.
   Afgår formanden eller kassereren i en valg­periode, indkaldes til ekstraordinær generalforsam­ling for nyvalg, hvis fratrædelsen ikke sker umiddelbart før den ordinære ge­neralfor­samling.

          11.4.    Bestyrelsen fastlægger selv grundlaget for sit virke m.m. i en forretningsorden. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller i dennes fravær af næstformanden efter behov, eller når blot eet medlem af bestyrelsen begærer det.

          11.5.    Et bestyrelsesmedlem må ikke deltage i behandling af en sag, hvori denne eller en med denne beslægtet person er in­volveret, eller på anden måde er personligt interesseret.

          11.6.    Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpelt flertal.

          11.7.    Der føres protokol over forhandlingerne på bestyrelses­møder.     

          11.8.    Foreningens midler skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut. Regler om disposition over mid­lerne fastsættes af bestyrelsen i henhold til fastlagte fuldmagtsforhold.

          11.9.    Formands og kasserers samt eventuelt øvrige bestyrelsesmedlemmers omkostninger/udlæg til telefon, kontorhold, kørsel m.v. dækkes af foreningen. 

          11.10  Bestyrelsen skal sikre, at der er tegnet:

- en bestyrelsesansvarsforsikring, der omfatter bestyrelsens erstatningsansvar ved uagtsomme erstatningspådragende handlinger,

- en underslæbsforsikring, der omfatter foreningens tab ved underslæb i forbindelse med admi­nistration af foreningens midler,

- en vurderingsudvalgsforsikring, der omfatter vurderingsudvalgets erstatningsansvar ved uagt­somme ansvarspådragende handlinger,

- en erhvervsansvarsforsikring, der omfatter foreningens erstatningsansvar over for tredjemand

- en ulykkesforsikring, der omfatter skade på personer i forbindelse med fællesarbejde i for­eningen.  

§ 12 Tavshedspligt

Bestyrelsesmedlemmer og medlemmer af udvalg, nedsat af bestyrelsen, har tavshedspligt med hensyn til oplysninger om personers økonomiske og personlige forhold, som medlem­merne får indseende i under deres arbejde for foreningen.

Medlemmer af foreningens vurderingsudvalg må kun videregive oplysninger om resultatet af foretagne vurderinger til foreningens bestyrelse. 

§ 13 Tegningsret

I økonomiske forhold tegnes foreningen ud ad til af formanden og kassereren i fællesskab eller af den samlede bestyrelse. I alle øvrige forhold repræsenterer formanden foreningen udadtil og er ansvarlig for foreningens daglige ledelse.

§ 14 Regnskab og revision

          14.1.    Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Det påhviler kassereren at udarbejde et årligt driftsregnskab ledsaget af en statusopgørelse opgjort under hensyntagen til de tilstedeværende værdier og forpligtelser.

Det påhviler i øvrigt kassereren på ordinære bestyrelsesmøder at forelægge en regnskabsover­sigt til direkte sammenhold med det foreliggende budget.

Årsregnskab skal udarbej­des i over­ensstemmelse med god regnskabsskik og være i overens­stemmelse med den foretagne bogføring og tilstedeværende bilag. Bestyrelsen kan bestemme, at årsregnskabet skal udarbejdes med bistand af en registreret eller statsautoriseret revisor.

Revideret årsregnskab og resultat samt fremtidigt budget bør fremsendes til medlemmerne senest en uge før ordinær generalforsamling.

          14.2.    Generalforsamlingen vælger 2 interne revisorer for 2 år og 2 revisor­supplean­ter for 1 år. Det påhviler de valgte interne revisorer at revidere foreningens årsregnskab samt føre protokol med de bemærkninger, revi­sionsarbejdet måtte give anledning til.

          14.3.    Revisorerne skal foretage mindst ét uanmeldt kasseeftersyn pr. år. Kasseeftersynet skal omfatte både kontantbeholdning og bankindeståender.

§ 15 Foreningens opløsning

           15.1.    Hvis gyldig beslutning om foreningens opløsning træffes, og dette alene skyldes, at foreningens virke overføres til andet haveområde, skal foreningens formue overføres til den forening, som viderefører det nye haveområde med samme forpligtelser over for den opløste forenings med­lemmer.

          15.2.    Skyldes foreningens opløsning, at foreningen helt ophører med at drive haveforening, udpeges 2 likvidatorer. Evt. formue ved likvidationens afslutning udbetales til de andelshavere, der er registreret på tids­punktet for haveforeningens opløsning.

                                                  ---oo0oo---

Vedtaget på generalforsamling den 24.3.2014

§ 10.11 revideret 15.3.2018

§ 8.3. revideret på generalforsamling 21.3.2022